Betalingsvoorwaarden

TARIEVEN 2022

Onverzekerde zorg producten (OZP)

Wij rekenen het maximum OVZ-tarief voor de prestatie ‘OVZ' niet-

verzekerd consult’, vastgesteld door de NZa.

Zelf betalen

Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Het tarief in mijn praktijk voor onverzekerde zorg c.q. 'zelfbetalers' is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GGZ. 

No-show

De kosten voor een no show is € 110,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar, zie onderstaand artikel 2.

Supervisie / leertherapie

Het tarief voor supervisie/leertherapie zijn € 98,00 per 45 minuten, voor een afspraak van 60 minuten betaald u  € 130,00  (inclusief BTW). 


Betalingsvoorwaarden Conform de  LVVP
Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren (no show) en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psychotherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. De kosten voor een no show is € 110,-.  Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Artikel 3

De door de psychotherapeut aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de psychotherapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de psychotherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 409/1996.