Kwaliteit

Kwaliteitseisen

De beroepstitels van GZ- psycholoog en Psychotherapeut zijn beiden beschermd en opgenomen in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. In de praktijk wordt de therapie geboden door een BIG geregistreerde therapeut.

Daarnaast voldoet de praktijk volledig aan de kwaliteitscriteria van de LVVP. De praktijk is gevisiteerd, de beoordeling is geldig tot 31 december 2024.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018

Per 25 mei 2018 wordt de Algmene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onze praktijk werkt conform deze wetgeving, zie onderstaande Privacy Policy.

Privacy Policy

De Praktijk voor Psychotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we helder en transparant informatie over ons beleid.

 • De Praktijk zet zich met bijzondere inspanning in uw privacy te waarborgen en gaat daarom te allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u hierover contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door de Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het inplannen van afspraken;
 • Uitvoering geven aan statistische doeleinden;
 • Voor het verstrekken van zorgverlening en het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming van de betrokken persoon;

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Praktijk voor Psychotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, voorletters Geslacht Geboortedatum
Adres, plaats Postcode E-mailadres
Telefoonnummer Burger Service Nummer Identiteitsbewijs
Huisartsgegevens Verwijsbrief  
Zorgverzekeraar Polisnummer  

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het leveren van (anonieme) statistieke gegevens aan SBG;

 • Het declareren van zorgkosten bij de zorgverzekeraar.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken versleutelde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Praktijk voor Psychotherapie
Heezerweg 100, 5614 HG  Eindhoven
06 – 179 652 45
http://www.psychotherapie-vandermeeren.nl
info@psychotherapie-vandermeeren.nl