Privacy

Beroepscode en wettelijke bepalingen

De vrijgevestigde psychotherapeuten zijn bij hun beroepsuitoefening gehouden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten, de regelgeving volgens de WGBO en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) beroepscode. Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het tuchtrecht.

Wij zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat uw privacy nadrukkelijk bewaakt en gewaarborgd wordt. Van het hulpverleningsproces legt de hulpverlener een dossier aan. Ook dit dossier valt onder de geheimhoudingsplicht, net als de indicatiestelling en behandelovereenkomst.

 De hulpverlener kan indien noodzakelijk met uw toestemming overleg hebben met collega's daar waar het uw behandeling betreft. Eventuele rapportage aan derden, bijv. een externe medicus van een instantie, bedrijfsarts, wordt alleen gedaan met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U hebt inzagerecht in uw dossier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 wordt de Algmene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onze praktijk werkt conform een Privacy Policy.

Legitimatie in de zorg

Vanaf 1 juni 2009 moet u zich bij alle zorgverleners kunnen legitimeren. Tot nu toe was dat alleen zo in ziekenhuizen en poliklinieken. Alle zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars zijn dan verplicht het Burgerservicenummer (BSN of sofinummer) te gebruiken.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met uw therapeut verloopt vragen wij u dit met hem of haar te bespreken. Tegen de verwachting in blijkt achteraf vaak dat het bespreken van uw onvrede veel oplevert. Het kan gebeuren dat u er met hem of haar niet uitkomt. In die gevallen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.

De klachtencommissie van de LVVP behandelen vooral klachten over de bejegening of verschil van mening over nota’s.

Ernstige klachten kunnen worden ingediend bij de Regionale Tuchtcollege gezondheidszorg.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen SKGZ.